فاصله

چقدر فاصله ی ما دور است!

فکر میکنم هیچوقت نرسی و من در کنار این دنیا تنها بمانم و تو همیشه منظره من باشی!

                                                                                                   "دکتر شریعتی"

/ 1 نظر / 14 بازدید

دور باش اما نزدیک.من از نزدیکهای دور میترسم