........

دور میشوی

دور میشوی

من ازین راه دور برایت "یس" میخوانم

کاش همین روزها برگردی

کاش چشمانم را میدیدی که همیشه نگران روزهای توست

 

/ 3 نظر / 19 بازدید
.........

نگران با من استاده سحر صبح می خواهد از من کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم از ره این سفرم ار ره این سفرم می شکند......

'گندم1365

خیلی لطیفی وماه.. دوست گلت

'گندم1365

خیلی لطیفی وماه.. دوست گلت