مسافر

هنوز نرفته دلم برای خودم شور می زند

نوشتم :دلتنگت شدم , برگرد!

اما دیدم آرام و بی خیال می روی

تکیه داده ام به رفتنت .. دیگر نیستی

چشمانم سرگردان می شوند

فرو  می روم میان امروزی که گذشت!

/ 0 نظر / 42 بازدید