........

دور میشوی دور میشوی من ازین راه دور برایت "یس" میخوانم کاش همین روزها برگردی کاش چشمانم را میدیدی که همیشه نگران روزهای توست  
/ 3 نظر / 26 بازدید
آذر 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
آبان 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
1 پست
دریا
1 پست
رود
1 پست
شرجی
1 پست
سکوت
1 پست
فریاد
1 پست
باران
1 پست
عاشق
1 پست
چتر
1 پست
جاده
1 پست
خیال
2 پست
چشم_هایش
1 پست
پاییز
1 پست
تنها
1 پست
فاصله
1 پست